Онуфріївська громада

Кіровоградська область, Олександрійський район

Про Порядок держреєстрації тваринницьких потужностей

Дата: 02.05.2022 12:49
Кількість переглядів: 170

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2022 р. № 461

ПОРЯДОК

здійснення державної реєстрації тваринницьких
потужностей та операторів ринку

 1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації:
 1. тваринницьких потужностей, призначених для утримання, розведення, вирощування свійських наземних тварин, бджіл, об’єктів аквакультури, збору, виробництва, переробки репродуктивного матеріалу, а також інших тваринницьких потужностей, що не підлягають затвердженню відповідно до статті 43 Закону України “Про ветеринарну медицину” (далі — Закон);
 2. операторів ринку, які провадять діяльність, пов’язану із:

транспортуванням свійських копитних тварин для цілей експорту з України;

збором свійських копитних тварин та/або свійської птиці без використання потужностей, зокрема операторів ринку, які здійснюють продаж або купівлю зазначених тварин.

 1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.
 2. Оператор потужностей, в управлінні якого перебувають тваринницькі потужності, зазначені в підпункті 1 пункту 1 цього Порядку, та оператор ринку, який провадить діяльність, зазначену в підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, зобов’язані подати (надіслати) до територіального органу Держпродспоживслужби заяву про державну реєстрацію тваринницької потужності/оператора ринку відповідно до цього Порядку.
 3. Якщо під час реєстрації тварин, протиепізоотичних заходів або зарезультатами здійснення заходів державного контролю виявлено незареєстровану тваринницьку потужність (оператора ринку), обов’язковість державної реєстрації якої встановлена Законом, та отримано інформацію, необхідну для її державної реєстрації, територіальний орган Держпродспоживслужби здійснює державну реєстрацію такої тваринницької потужності (оператора ринку) за власною ініціативою, про що письмово повідомляє оператору потужностей (оператору ринку) протягом п’яти робочих днів з дня державної реєстрації.
 4. Державній реєстрації підлягає кожна окрема тваринницька потужність або група потужностей аквакультури.

Група тваринницьких потужностей, призначених для утримання, розведення та вирощування тварин аквакультури (потужностей аквакультури), реєструється під єдиним реєстраційним номером, якщо:

 1. потужності розташовані в межах епізоотично пов’язаної території та всі оператори потужностей у межах зазначеної території застосовують спільну систему біологічної безпеки;
 2. потужності перебувають в управлінні одного оператора потужностей та функціонують у межах спільної системи біологічної безпеки;
 3. тварини аквакультури зазначених потужностей становлять частину однієї епізоотичної одиниці.
 1. Окремою тваринницькою потужністю вважається тваринницька потужність, розташована за однією адресою. Адресою тваринницької потужності, яка є транспортним засобом або іншим рухомим майном, вважається місцезнаходження (місце проживання) оператора потужностей, в управлінні якого перебуває така тваринницька потужність.

Адресою групи потужностей аквакультури вважається їх місцезнаходження.

 1. Державна реєстрація тваринницьких потужностей та операторів ринку здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби шляхом внесення відомостей про них до Державного реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку.
 2. Державна реєстрація тваринницьких потужностей та операторів ринку здійснюється на безоплатній основі.
 3. Форма заяви про державну реєстрацію тваринницької потужності/оператора ринку, яка подається оператором потужностей (оператором ринку), затверджується Мінагрополітики.
 4. Заява подається оператором потужностей (оператором ринку) або уповноваженою ним особою не пізніше ніж за три робочі дні до дня початку роботи тваринницької потужності, зазначеної в підпункті 1 пункту 1 цього Порядку, або до дня початку діяльності, зазначеної в підпункті 2 пункту 1 цього Порядку.
 5. Для здійснення державної реєстрації груп тваринницьких потужностей, які відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону реєструються під єдиним реєстраційним номером, подається одна заява (незалежно від кількості тваринницьких потужностей).
 6. Заява, підписана оператором потужностей (оператором ринку) або уповноваженою ним особою, подається в паперовій або електронній формі. Подання заяви в електронній формі здійснюється відповідно до вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Підставою для відмови у державній реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку) є надання не в повному обсязі та/або недостовірної інформації у поданій заяві.

Відмова у державній реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку) з інших підстав забороняється.

У рішенні про відмову в державній реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку) обов’язково зазначаються підстава для відмови та фактичні обставини, що підтверджують наявність такої підстави.

літери “v” — для тваринницьких потужностей, літери “p” — для операторів ринку, літери “a” - для груп потужностей аквакультури;

двозначного літерного коду України (UA);

коду адміністративно-територіальної одиниці, де розташована тваринницька потужність/коду адміністративно-територіальної одиниці

місцезнаходження (місця проживання) оператора ринку згідно з Кодифікацією адміністративно-територіальних одиниць України, визначеною у додатку;

порядкового номера тваринницької потужності (оператора ринку), що присвоюється автоматично за арифметичним порядком, який починається з одиниці. Порядковий номер тваринницької потужності (оператора ринку) є унікальним та не може бути присвоєний іншій тваринницькій потужності, що розташована на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці/іншому оператору ринку, що розташований (проживає) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, зокрема після внесення до Державного реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку відомостей про скасування державної реєстрації такої тваринницької потужності (оператора ринку).

Заява про скасування державної реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку), підписана оператором потужностей (оператором ринку) або уповноваженою ним особою, подається в паперовій або електронній формі.

Подання заяви про скасування державної реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку) в електронній формі здійснюється відповідно до вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Рішення про скасування державної реєстрації тваринницької потужності у разі ліквідації оператора потужностей — юридичної особи або припинення підприємницької діяльності оператора потужностей — фізичної особи — підприємця приймається лише за наявності відповідних записів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Рішення про скасування державної реєстрації тваринницької потужності у разі смерті оператора потужностей — фізичної особи територіальним органом Держпродспоживслужби приймається на підставі копії свідоцтва про смерть, поданого спадкоємцем, та/або за наявності відповідних записів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Рішення про скасування державної реєстрації тваринницької потужності, прийняте територіальним органом Держпродспоживслужби, може бути оскаржено до адміністративного суду.

 1. Оператор потужностей (оператор ринку), відповідальний за достовірність інформації, зазначеної ним (або уповноваженою ним особою) у заяві.
 2. Заява реєструється територіальним органом Держпродспоживслужби в день її надходження.
 3. Оператор потужностей (оператор ринку) зобов’язаний повідомляти в паперовій або електронній формі територіальному органу Держпродспоживслужби про будь-які зміни відомостей, передбачених частиною шостою статті 44 Закону, не пізніше п’яти робочих днів після настання таких змін.
 4. Рішення про державну реєстрацію тваринницької потужності (оператора          ринку) приймається  територіальним органом Держпродспоживслужби протягом одного робочого дня після надходження заяви.
 5. Копія рішення про державну реєстрацію тваринницької потужності або оператора ринку чи про відмову в державній реєстрації надсилається оператору потужностей (оператору ринку) в паперовій або електронній формі протягом одного робочого дня після його прийняття.
 6. Рішення про державну реєстрацію тваринницької потужності (оператора ринку) повинна містити такі відомості:
  1. найменування або прізвище, власне ім’я, по батькові (у разі наявності) оператора потужностей (оператора ринку);
  2. ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та її місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця чи серію та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті) та місце її проживання;
  3. місцезнаходження або місце проживання оператора потужностей (оператора ринку);
  4. назву (опис) тваринницької потужності;
  5. адресу тваринницької потужності;
  6. види діяльності, що планується провадити з використанням тваринницької потужності/види діяльності, що планується провадити оператором ринку;
  7. перелік видів тварин та/або репродуктивного матеріалу, щодо яких планується провадити діяльність;
  8. вид оператора потужностей (оператора ринку) за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва);
  9. дату прийняття територіальним органом Держпродспоживслужби рішення про державну реєстрацію тваринницької потужності (оператора ринку);
  10. реєстраційний номер тваринницької потужності (оператора ринку).
  1. Територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про державну реєстрацію тваринницької потужності (оператора ринку) за відсутності підстав для відмови у такій реєстрації.
  1. Рішення про відмову в державній реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку) приймається територіальним органом Держпродспоживслужби протягом одного робочого дня після надходження заяви.
  1. Після усунення причин, що стали підставою для відмови у державній реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку), оператор потужностей (оператор ринку) має право повторно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою відповідно до пунктів 9—13 цього Порядку.
  2. Одночасно з прийняттям рішення про державну реєстрацію тваринницької потужності (оператора ринку) територіальний орган Держпродспоживслужби присвоює тваринницькій потужності (оператору ринку) або групі потужностей аквакультури реєстраційний номер.
  3. Реєстраційний номер тваринницької потужності (оператора ринку), зазначений в пункті 22 цього Порядку, складається з таких елементів, які розділяються дефісом:
  1. Протягом одного робочого дня після прийняття рішення про державну реєстрацію тваринницької потужності (оператора ринку) територіальний орган Держпродспоживслужби вносить відомості до Державного реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку.
  2. Оператор потужностей (оператор ринку) має право розпочати експлуатацію тваринницької потужності, зазначеної в підпункті 1 пункту 1 цього Порядку, та/або діяльність, передбачену підпунктом 2 пункту 1 цього Порядку, за принципом мовчазної згоди, якщо протягом п’яти робочих днів після отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви реєстрація тваринницької потужності (оператора ринку) не здійснена, а копія рішення про відмову в державній реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку) не надіслана оператору потужності (оператору ринку) відповідно до пункту 20 цього Порядку та частини восьмої статті 44 Закону.
  3. Скасування державної реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку)  здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби.
  4. Оператор потужностей (оператор ринку), який має намір припинити використання зареєстрованої тваринницької потужності, зазначеної у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку, та/або діяльність, передбачену підпунктом 2 пункту 1 цього Порядку, зобов’язаний звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про скасування державної реєстрації потужності (оператора ринку) не пізніше ніж за три робочі дні до дня припинення використання такої потужності або діяльності.
  5. Заява про скасування державної реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку) подається оператором потужностей (оператором ринку) до територіального органу Держпродспоживслужби за адресою тваринницької потужності/місцезнаходженням (місцем проживання) оператора ринку.
  1. Рішення про скасування державної реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку) приймається територіальним органом Держпродспоживслужби протягом двох робочих днів з дня:
  1. звернення оператора потужностей (оператора ринку) із заявою про скасування державної реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку);
  2. ліквідації оператора потужностей (оператора ринку) — юридичної особи;
  3. припинення підприємницької діяльності оператора потужностей (оператора ринку) — фізичної особи — підприємця;
  4. смерті оператора потужностей (оператора ринку) — фізичної особи;
  5. встановлення факту наявності в заяві про державну реєстрацію тваринницької потужності (оператора ринку) недостовірних відомостей;
  6. закінчення трьох місяців після виявлення Держпродспоживслужбою невідповідності тваринницької потужності (оператора ринку) вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин, якщо протягом такого строку оператор потужностей (оператор ринку) не усунув зазначену невідповідність.
  1. Рішення про скасування державної реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку) приймається територіальним органом Держпродспоживслужби через десять робочих днів з дня виникнення підстав, зазначених у підпунктах 1—6 пункту 29 цього Порядку.
  2. Відомості про скасування державної реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку) вносяться територіальним органом Держпродспоживслужби до Державного реєстру тваринницьких потужностей та операторів ринку не пізніше наступного робочого дня після припинення дії державної реєстрації тваринницької потужності (оператора ринку).

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень